Všebecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. rozsah použití
1.1 Veškeré naše dodávky a služby jsou poskytovány výhradně na základě následujících podmínek. Jsou nedílnou součástí našich dodavatelských a servisních smluv. Odchylky jsou platné, pouze pokud jsou námi písemně potvrzeny.

1.2 Dodací podmínky zákazníka jsou výslovně v rozporu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3 Podáním objednávky, nejpozději však převzetím zboží, kupující akceptuje naše VOP.

1.4 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na budoucí dodávky na základě písemných nebo telefonických objednávek, přičemž lze předpokládat, že kupující musel být s VOP seznámen z předchozích nákupních transakcí a že na ně byl při uzavírání smlouvy opětovně výslovně upozorněn.

1.5 Ústní a telefonické přísliby, dohody, vedlejší dohody atd., jakož i zvláštní dohody jsou pro nás závazné nebo platné pouze tehdy, pokud je následně písemně potvrdíme.

2. dodací podmínky
2.1 Ceny všech seznamů a nabídek se mohou měnit a jsou nezávazné, pokud nebyla písemně dohodnuta konkrétní doba platnosti. Ceny jsou uváděny v Kč bez obalu, dopravy a montáže a bez daně z přidané hodnoty. Od čisté hodnoty objednávky 65 000,-Kč dodáváme zdarma k zákazníkov nebo v případě vývozu zdarma na České hranice. Riziko přechází na kupujícího v okamžiku předání zboží přepravci nebo dopravci, nejpozději však v okamžiku, kdy zboží opustí výrobní závod nebo sklad.

2.2 Případné nutné obaly budou účtovány v ceně nákladů a nebudou převzaty zpět.

2.3 Dílčí dodávky z naší strany jsou přípustné.

2.4 Objednávky, smlouvy, dohody, ujištění a veškerá právní prohlášení z naší strany se stávají závaznými až po obdržení našeho písemného potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je směrodatné výhradně pro rozsah a vybavení objednávky a platí i v případě odchylek od objednávky, pokud není do jednoho týdne podána reklamace a tato reklamace není námi uznána.

2.5 Naše povinnost dodat zboží předpokládá platbyschopnost kupujícího. Pokud v tomto ohledu vzniknou oprávněné pochybnosti, jsme oprávněni požadovat složení jistiny nebo odstoupit od našich povinností dodat zboží, aniž by kupující měl nárok na náhradu škody. Kupní cena za již dodané zboží je rovněž splatná okamžitě.

2.6 Provozní poruchy, válečný stav, stávky dělníků nebo události vyšší moci, které se týkají nás a našeho závodu na výrobu produktu, nebo dodavatele, nás opravňují k odložení dodávky o příslušnou dobu nebo nás zbavují povinnosti odstoupit od přijatých objednávek a smluv nebo účtovat denní ceny v den odeslání. Z toho nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody.

2.7 Všechny dodací lhůty a termíny jsou vždy nezávazné, pokud nebyly výslovně písemně přislíbeny jako závazné.

2.8 Pokud zboží objednané k odvolání není odvoláno do šesti měsíců, jsme oprávněni požadovat náhradu škody po stanovení odkladné lhůty.

2.9 Odchylky od výkresů, obrázků, rozměrů a hmotností uvedených v seznamech. Vyobrazení, rozměry a hmotnosti, jakož i zaručené vlastnosti jsou přípustné s ohledem na tolerance obvyklé v oboru, jakož i v souladu s DIN nebo současnou praxí. Jsou považovány za nezávazné, pokud nejsou písemně potvrzeny.

3. platební podmínky
3.1 Pro všechny dodávky našich výrobků platí následující platební podmínky:

3.2 Splatnost do 10 dnů od data vystavení faktury se slevou 2 %, do 30 dnů od data vystavení faktury plná cena.

3.3 V případě opožděných plateb budou účtovány obvyklé bankovní úrokové sazby, aniž by bylo nutné zasílat oznámení o prodlení.

3.4 Směnky a šeky se vždy přijímají na účet, nikoliv hotově, a nepovažují se za platbu, dokud nejsou proplaceny. Přijetí směnky vyžaduje zvláštní dohodu. Poplatky a náklady hradí zákazník.

3.5 Zadržování plateb z důvodu námi neuznaných protipohledávek nebo jejich započtení, jakož i srážky z faktur bez našeho písemného souhlasu nejsou povoleny, pokud nejsou protipohledávky nesporné a námi písemně uznané nebo právně zjištěné. Stížnosti nebo rozdílné názory nepozastavují povinnost včasné platby.

3.6 Nedodržení platebních podmínek nebo jiné okolnosti, které podle našeho uvážení vyvolávají pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, mají za následek okamžitou splatnost všech našich pohledávek.

3.7 Dodávky neznámým kupujícím nebo kupujícím, se kterými nemáme stálý obchodní vztah, se uskutečňují pouze na základě dobírky, zálohy nebo bankovní záruky.

3.8 Platby osobám jednajícím naším jménem jsou obecně vyloučeny. Výjimky vyžadují náš výslovný písemný souhlas.

4 Vyhrazení vlastnického práva
4.1 Dodané zboží a výrobky zůstávají naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech dodávek zboží spolu se všemi vedlejšími pohledávkami, včetně proplacení všech šeků nebo směnek, které jsme přijali k úhradě. Naše pohledávky nezanikají zahrnutím do zůstatku běžného účtu a jeho uznáním. Platba se považuje za provedenou, jakmile obdržíme ekvivalentní hodnotu.

4.2 Zákazník je oprávněn zboží dále prodat s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku; nesmí je však zastavit, postoupit jako zástavu nebo půjčit. Takové poškození nám musíte neprodleně písemně oznámit, abyste se vyhnuli nárokům na náhradu škody. Zákazník je povinen zajistit naše práva při dalším prodeji zboží s výhradou vlastnictví na úvěr. Tímto na nás postupuje pohledávky zákazníka vyplývající z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví; toto postoupení přijímáme. Bez ohledu na postoupení a naše právo na inkaso je zákazník oprávněn inkasovat, pokud plní své závazky vůči nám nebo se nedostane do finančního úpadku. Na naši žádost nám zákazník poskytne informace o postoupených pohledávkách potřebné k vymáhání a oznámí postoupení dlužníkům.

4.3 Jakékoli zpracování nebo nakládání se zbožím s výhradou vlastnictví provádí zákazník naším jménem, aniž by z toho pro nás vyplývaly jakékoli povinnosti. Pokud je vyhrazené zboží zpracováno nebo spojeno s jiným zbožím, které nám nepatří, máme nárok na výsledný spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k ostatnímu zpracovanému zboží v okamžiku zpracování nebo spojení. Pokud zákazník získá výhradní vlastnictví k nové věci, smluvní strany se dohodly, že nám zákazník poskytne spoluvlastnický podíl na nové věci v poměru k hodnotě zpracovaného nebo kombinovaného zboží s výhradou vlastnictví a bezplatně jej pro nás uskladní. Pokud je vyhrazené zboží dále prodáváno společně s jiným zbožím - bez ohledu na to, zda bez zpracování nebo po zpracování či kombinaci - platí výše sjednané předběžné postoupení pouze do výše hodnoty vyhrazeného zboží, které je předmětem prodeje společně s jiným zbožím. V případě, že jsou pohledávky zákazníka z dalšího prodeje zahrnuty do běžného účtu, postupuje nám zákazník tímto z titulu zajištění své pohledávky z běžného účtu, včetně pohledávek ze zůstatků vzniklých po ukončení vztahu k běžnému účtu, jakož i určení zůstatků. Postoupení se provádí ve výši fakturované hodnoty rezervovaného zboží. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakýchkoli donucovacích opatřeních třetích stran vůči zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nebo vůči předem postoupeným pohledávkám.

4.4 Pokud hodnota zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, zvýšená o hodnotu pohledávek, které nám byly postoupeny, převyšuje naše pohledávky za zákazníkem o více než 20 %, budou nejstarší pohledávky, které nám byly postoupeny, postoupeny zpět zákazníkovi, dokud hodnota nám předaných záruk nepřevýší naši pohledávku o více než 20 %. Pokud i v případě úplného postoupení všech pohledávek na zákazníka budou jistoty, které nám byly poskytnuty, nadále převyšovat naše pohledávky o více než 20 %, přechází nejstarší zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, do vlastnictví zákazníka.

4.5 Řádně objednané a dodané zboží se zásadně nebere zpět. Pokud se však ve výjimečných případech rozhodneme vzít zboží zpět, uhradíme 80 % fakturované částky za bezvadné a nepoužité zboží. Zákazník je zpravidla zodpovědný za vrácení zásilky zpět k nám s uhrazenou přepravou. Zboží lze vzít zpět pouze do 8 týdnů od data dodacího listu. Vrácené zásilky mimo výše uvedené období nebudou proplaceny.

4.6 Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zákazníkem instalováno v nemovitosti, postupuje nám zákazník tímto vzniklou pohledávku na odměnu ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví se všemi vedlejšími právy, včetně práva na poskytnutí zástavního práva s předností před ostatními; toto postoupení přijímáme.

4.7 Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o případných exekučních opatřeních vůči rezervovanému zboží nebo předem postoupeným pohledávkám a předat nám doklady potřebné k zásahu. Náklady na zásah nese zákazník.

4.8 Uplatnění výhrady k vlastnictví se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

4.9 Zákazník je povinen rezervované zboží řádně pojistit proti požáru a vloupání.

5 Oznámení závad a záruk
5.1 Na oznámení o vadách jakéhokoli druhu bude brán zřetel pouze tehdy, pokud nám budou písemně oznámeny do 8 dnů od převzetí zboží v případě zjevných vad. Nemají za následek žádné změny dohodnutých platebních podmínek.

5.2 V případě oprávněné reklamace dodáme bezplatně náhradní zboží v bezvadném stavu za nepoškozené vadné zboží, které převezmeme zpět.

5.3 Další nároky, zejména na odstoupení od smlouvy, snížení ceny nebo náhradu škody jakéhokoli druhu (náhrada zisku, penále za prodlení) jsou vyloučeny.

5.4 Pro námi dodané zboží a výrobky, jakož i stroje a nástroje platí ustanovení o záruce nebo odpovědnosti za vady, která jsou stanovena v obchodních sdruženích a společnostech příslušných pro náš dodavatelský závod.

5.5 V případě výrobků (zboží) třetích stran je naše odpovědnost omezena na postoupení pohledávek, na které máme nárok vůči jejich dodavatelům, pokud jsme zjevné vady nerozeznali.

5.6 Přirozené opotřebení, poškození způsobené násilím, nesprávnou manipulací a používáním, nadměrným namáháním nebo elementárními vlivy jsou z reklamace vyloučeny.

5.7 Právo reklamovat vady zaniká, pokud zákazník sám nebo třetí osoba provede zásah do zboží.

6. podmínky prodeje
6.1 Postoupení pohledávek, které vůči nám vznikly z obchodní transakce, je výslovně vyloučeno.

6.2 Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ceny, slevy nebo příplatky, a to i bez zvláštního oznámení.

7 Místo plnění a soudní příslušnost
7.1 Místem plnění dodávek a služeb je Praha a Plzeň.

7.2 Místní příslušnost pro obě strany, a to i pro šekové a směnečné procesy, je výhradně Praha, pokud je smluvní partner registrovaným obchodníkem a nepatří mezi živnostníky.

8. závěrečná ustanovení
8.1 Pro nás platí výhradně právo České republiky, a to i vůči zahraničním kupujícím.

8.2 Pokud by jednotlivé body nebo položky našich všeobecných obchodních podmínek byly zcela nebo zčásti neplatné, zůstávají ostatní obchodní podmínky v platnosti.

8.3 Bezvýhradné přijetí potvrzení objednávky nebo faktury potvrzuje její správnost a souhlas s výše uvedenými podmínkami.

Sledujte nás a dozvíte se více!

logo

Kontaktujte nás

ECOtherm                                     Fußbodenheizung s.r.o.                         Husinecká 903/10, Praha, 130 00

+420 226 258 201

info@ecotherm-system.cz


Dalsi kontakty

Nabídka